ܙܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܬܝܡܢܐ

ܙܒܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ Zap Suyu܆ ܟܘܪܕܐܝܬ زێ ܐܘ Zê܆ ܦܪܣܐܝܬ زاب) ܗܘ ܫܡܐ ܕܬܪܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܘܒܥܝܪܐܩ ܘܒܐܝܪܐܢ. ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܢܪܕܘܢ ܠܕܩܠܬ܀