ܙܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܬܝܡܢܐ

ܙܒܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ Zap Suyu܆ ܟܘܪܕܐܝܬ زێ ܐܘ Zê܆ ܦܪܣܐܝܬ زاب) ܗܘ ܫܡܐ ܕܬܪܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ ܘܒܥܝܪܐܩ ܘܒܐܝܪܐܢ. ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܘܙܒܐ ܬܚܬܝܐ ܢܪܕܘܢ ܠܕܩܠܬ܀