ܓܪܡܐ ܕܨܕܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܪܡܐ ܕܨܕܥܐ (Temporal bone)

ܓܪܡܐ ܕܨܕܥܐ ܗܘ ܓܪܡܐ ܕܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܨܕܥܐ. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩܪܩܦܬܐ. ܐܕܢܐ ܡܨܥܝܬܐ ܩܒܝܥܐ ܒܓܘ ܓܪܡܐ ܕܨܕܥܐ܀