ܨܕܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܕܥܐ (Temporal)

ܨܕܥܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܦܛܝܫܬܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܣܛܪ̈ܐ ܒܝܢܬ ܥܝܢܐ ܠܐܕܢܐ. ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܐܝܬ ܓܪܡܐ ܕܨܕܥܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܸܕ݂ܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܸܕ݂ܥܹ̈ܐ . ܨܸܕ݂ܥ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܶܕ̥ܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܶܕ̥̈ܥܶܐ . ܨܶܕ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ)