ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܒܬܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ Bardakci܆ ܩܘܪܕܐܝܬ Bate) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬ 1978 ܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܒܗ̇ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܩܪ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܢ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܣܘܓܐܐ ܡܢܗܝܢ. ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܗܘܬ ܒܐܡܢܘܬܗ̇ ܕܥܒܕܬ ܩܘܩܝ̈ܬܐ܀[1]

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܕ botoyo.de (ܓܪܡܢܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ)