ܒܛܡܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܙܘܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܒܛܡܐܢ.

ܒܛܡܐܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ Batman܆ ܩܪܕܘܐܝܬ Êlih‎) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܛܡܐܢ. ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܢܦܠܐ ܠܩܘܪܒܐ ܕܐܝܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܒܛܡܐܢ ܡܛܐ ܠܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ. ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2012 ܐܝܬ 348,963 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܒܛܢܐܢ܀