Jump to content

ܐܬܪܘܬܐ ܕܫܐܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܐܡ ܒܝܘܪܩܐ

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܐܡ (ܥܪܒܐܝܬ بلاد الشام܆ ܥܒܪܐܝܬ הלבנט) ܐܢܘܢ ܣܘܪܝܐ ܪܒܬܐ ܐܘ ܣܘܪܝܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܗܝ ܚܫܚܬܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܪܥܝܬܐ ܕܬܚܒܘܫ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܢܬ ܐܢܛܘܠܝܐ ܘܡܨܪܝܢ. ܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܪܝܐ ܘܝܘܪܕܢܢ ܘܠܒܢܢ ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܘܦܠܣܛܝܢ܀