Jump to content

ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܐܫܘܪܝܐ)
ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܘܡܢܐ: ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ (ܒܝܡܝܢܐ) ܘܐܬܐ ܕܐܪܡ (ܒܣܡܠܐ)

ܥܡܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ (ܐܦ ܡܬܩܪܝܢ ܐܪ̈ܡܝܐ ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܘ ܟܠܕ̈ܝܐ) ܐܢܘܢ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܪܡ ܘܕܐܬܘܪ). ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܐܢܘܢ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܚܝܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܕܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒ݂ܬ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܕ4500 ܫܢܝ̈ܢ ܒܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܫܬܬܐܣ̈ܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܣܓܝ ܛܒ̈ܐ ܗܘܘ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܬܦܠܓܘ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܒܬܪܝܢ ܓܒ̈ܝܢ: ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܕ̈ܢܚܝܐ.

ܩܛܠܥܡܐ ܪܒܐ ܕܐܣܬܝܡ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914. ܡܢ 1914 ܠܥܕܡܐ ܕ1923 ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ܀

ܓܐܢܛܝܟ

ܒܘܚܢܐ ܚܪܝܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ)܇ܐܬܘܪܝܐ(ܐܫܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ) ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܡܘܓܝܢ ܝܐ. ܐܗ ܒܘܚܢܐ ܣܝܡܝܢ ܡܢ ܦܪܘܦܣܘܪ̈ܐ ܟܐܒܼܐܠܝ-ܣܦܘܪܙܐ ܘܦܘܠܘ ܡܢܘܙܝ ܘܐܠܒܪܬܐ ܦܝܐܙܐ܀