ܐܨܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐܨܪܐ ܐܘ ܡܕܟܘܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܚܠܛ ܒܡܐܟܘܠܬ̈ܐ ܠܡܘܕܟܗܝܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܨܵܪܵܐ . ܐܲܨܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܨܵܪܹ̈ܐ . ܐܲܨܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܨܳܪܳܐ . ܐܰܨܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܨܳܪ̈ܶܐ . ܐܰܨܳܪ̈ܶܐ)