Jump to content

ܐܠܥܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܥ̈ܐ ܕܚܕܝܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܐܠܥܐ ܚܕ ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܓܪ̈ܡܐ ܟܦܝܦ̈ܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܛܪܐ ܕܚܕܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܠܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܠܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܠܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܠ̈ܥܶܐ)