ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܫܥܘܐ

ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ̣: الإسكندرية) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܪܒܘܬܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 4،000،000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܝܘܡܢܐ܀