Jump to content

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܩܕܘܢܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ (ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας "ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܘ ܡܓܣ"܆ ܐܬܝܠܕ ܒ20 ܐܘ 21 ܒܬܘܡܙ ܒ356 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܬ ܒ10 ܐܘ 11 ܒܚܙܝܪܢ ܒ323) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܝܘܢܝܐ ܡܩܕܘܢܝܐ ܕܡܠܟ ܒܕܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܫܘܪܐܝܬ ܡܠܟܘܬܗ ܘܕܠ ܫܪܗ ܐܡܬ ܦܪܣܝܐ ܘ ܫܩܠ ܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܡ ܘܕܠ ܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܐܠܒܢܝܐ ܠܗܢܕܘ܆ ܩܕܡ ܠܐ ܡܠܝܬ ܒܫܠ ܒܒܒܠ ܐܝ ܟܒܝܘܐ ܕܐܘܕܠܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܠܐ ܡܬ ܬܡܢ ܘܩܒܪܐ ܘܠ ܕܗܐ ܠܝ ܟܫܝܦܐ܀