ܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
1938
ܗܝܛܠܪ ܘܩܐܪܠ ܡܐܢܪܗܐܝܡ ܒ1942

ܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ (ܝܠܝܕ ܒܢܡܣܐ 20 ܒܢܝܣܢ ܒ1889 ܘܡܝܬ 30 ܒܢܝܣܢ ܒ1945) ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܓܪܡܢܝܐ ܕܓܒܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܐܬܪܝܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܓܪ̈ܡܢܝܐ܂ ܗܝܛܠܪ ܣܡ ܠܗ ܟܘܦ ܐܠܐ ܠܘܝ ܘܐܙܠ ܠܚܒܘܫܝܐ܂ ܬܡܢ ܒܚܒܘܫܝܐ ܟܬܒ ܣܦܪܗ ܕ"ܡܐܝܢ ܩܐܡܦܦ" ("ܬܟܬܘܫܐ ܕܝܠܝ") ܕܗܘܝ ܡܕܡ ܡܩܕܫܐ ܠܟܠܐ ܢܙܝܐ܀

ܥܠ ܗܝܛܠܪ ܪܚܡ ܗܘܐ ܣܓܝ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܗܠ 50 ܡܝܠܝ̈ܘܢܐ ܐܢܫ̈ܐ ܘܡܢܝܐ 6 ܡܝܠܝ̈ܘܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ܀

ܒܝܘܡܐ ܚܪܝܐ ܒܩܪܒܐ ܓܘܢܝܐ ܒ1945 ܩܛܝܠܗ ܪܘܚܐ ܥܡ ܐܬܬܗ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܬܠܫܝܬܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܕܘܠܦ ܗܝܛܠܪ