ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܛܝܠܝ̈ܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ.

ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܐܬܝܕܥ ܒܫܡ ܗܫܘܐܗ (ܥܒܪܐܝܬ: השואה) ܐܘ ܗܘܠܘܩܘܣܛ (ܒܬܪ ܝܘܢܝܐ: ὁλόκαυστος) ܗܘa ܩܛܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܩܘܡܘܢ̈ܝܐ ܘܕܩܪ̈ܗܟܝܐ ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܥܠ ܝܕ ܢܐܙ̈ܝܐ ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀

ܡܝܬܘ ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܬܐ ܡܝܠܝܘ̈ܢܐ ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܚܝܪ̈ܬܐ ܡܩܫܘ̈ܝܐ ܪܝܫܐܝܬ ܒܓܪܡܢ ܘܦܘܠܢܕܐ܀