ܐܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܪܝ ܐܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ (ܐܬܝܠܕ 15 ܒܬܫܪܝܢ ܒ 1944)، ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܐܣܬܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1971. ܐܬܪܫܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܒܫܢܬ 1995܀

ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒ20 ܟܢܘܢ ܒ 2009܀