Jump to content

ܐܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܐܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ 20 ܫܒܛ 2017

ܡܪܝ ܐܓܢܛܝܘܣ ܝܘܣܦ ܬܠܝܬܝܐ ܝܘܢܢ (ܐܬܝܠܕ 15 ܒܬܫܪܝܢ ܒ 1944)، ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܐܣܬܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1971. ܐܬܪܫܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝ̈ܩܝܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܒܫܢܬ 1995܀

ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒ20 ܟܢܘܢ ܒ 2009܀