ܚܣܟܗ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܚܣܟܗ ܒܣܘܪܝܐ

ܚܣܟܗ (ܥܪܒܐܝܬ: حسكة) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܕ90 km ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܕܩܡܫܠܝ. ܐܝܬܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ܀

ܐܝܬ ܒܚܣܟܗ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܬܘܒ ܩܢܛܪܘܢܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܠܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܬܘܒ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܓܒܐ ܕܒܥܬ܀

ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܚܝܝܢ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܣܟܗ ܡܡܠܠܝܢ ܒܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]