ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ ܡܘܠܕ 1 ܒܝܪܚܐ ܕ ܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1880 ܘܩܛܝܠ 2 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ 1932܂ ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ ܣܘܪܝܐ ܗܘܐ ܘܐܟܬܝܘ ܗܘܐ ܒܓܝܣܐ܂ ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܓܝ ܝܕܥܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܦܪܢܣܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܐܢܓܠܝܐ ܘܦܪܣܝܐ ܘܛܘܪܩܝܝܐ ܘܪܘܣܝܐ܂ ܩܛܝܠ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ 2 ܒܝܪܚܐ ܕܫܒܛ 1932܀