ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ

ܐܠܝܐ ܦܛܪܘܣ ܕܒܙ ܐܘ ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ (ܐܬܝܠܕ 1 ܒܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1880 ܘܐܬܩܛܠ 2 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ 1932) ܗܘܐ ܪܝܫܢܐ ܦܠܚܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܟܬܝܘ ܗܘܐ ܒܓܝܣܐ. ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܓܝ ܝܕܥܬܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܦܪܢܣܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܐܢܓܠܝܐ ܘܦܪܣܝܐ ܘܛܘܪܩܝܐ ܘܪܘܣܝܐ. ܐܬܩܛܠ ܗܘܐ ܒܣܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ 2 ܒܝܪܚܐ ܕܫܒܛ 1932܀