ܬܡܪܐ ܕܥܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ ܥܡ ܬܠܝܦ̈ܐ

ܬܡܪܐ ܐܘ ܣܒܛܐ ܕܥܝܢܐ ܗܘ ܩܪܡܐ ܕܓܠܕܐ ܕܢܛܪ ܠܥܝܢܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܬܠܝܦܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܡܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܡܪ̈ܶܐ)