Jump to content

ܬܡܪܐ ܕܥܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ ܥܡ ܬܠܝܦ̈ܐ

ܬܡܪܐ ܐܘ ܣܒܛܐ ܕܥܝܢܐ ܗܘ ܩܪܡܐ ܕܓܠܕܐ ܕܢܛܪ ܠܥܝܢܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܬܠܝܦܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܡܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܡܪ̈ܶܐ)