Jump to content

ܬܠܝܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܠܝܦ̈ܐ

ܬܠܝܦܐ ܐܘ ܬܠܦܐ ܡܢ̈ܐ ܕܕܒܝܩ̈ܢ ܒܬܡܪ̈ܐ ܐܝܟ ܫܢܢܬ̈ܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܐܦ ܥܠ ܬܡܪ̈ܐ ܒܥܝܢܗܘܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܠܝܼܦܵܐ . ܬܲܠܝܼܦܵܐ . ܬܸܠܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܠܝܼܦܹ̈ܐ . ܬܲܠܝܼܦܹ̈ܐ . ܬܸܠܦܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܠܺܝܦܳܐ . ܬܰܠܺܝܦܳܐ . ܬܶܠܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܠܺܝܦ̈ܶܐ . ܬܰܠܺܝܦ̈ܶܐ . ܬܶܠܦ̈ܶܐ)