ܬܠܐ ܙܩܝܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܬܠܐ ܙܩܝܦܐ

ܬܠܐ ܙܩܝܦܐ ܐܘ ܬܠ ܣܩܘܦ (ܥܪܒܐܝܬ: تللسقف) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܢܝܢܐ ܕܬܡܢܝܐ ܐܠܦ̈ܝܢ (8000) ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܬܠܐ ܙܩܝܦܐ ܐܢܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀