Jump to content

ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ ܕܐܢܫܐ (ܠܬܚܬ ܘܠܝܡܝܢܐ)

ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ (ܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܚܠܒܐ ܕܠܒܐ ܐܘ ܩܪܡܐ ܕܠܒܐ) ܗܝ ܣܩܐ ܦܓܪܢܝܐ ܕܬܪܝܢ ܓܘܕ̈ܢܝܢ ܕܬܚܒܘܫ ܠܒܐ ܘܫܪ̈ܫܐ ܕܫܪ̈ܝܢܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ[1]܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܚܦܝܼܬ݂ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܲܚ̈ܦܝܵܬ݂ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܚܦܝܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ)

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  1. "Pericardiectomy". Johns Hopkins Medicine. Retrieved 20 Sep 2020.