ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ ܕܐܢܫܐ (ܠܬܚܬ ܘܠܝܡܝܢܐ)

ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܒܐ (ܐܦ ܡܬܩܪܝܐ ܚܠܒܐ ܕܠܒܐ ܐܘ ܩܪܡܐ ܕܠܒܐ) ܗܝ ܣܩܐ ܦܓܪܢܝܐ ܕܬܪܝܢ ܓܘܕ̈ܢܝܢ ܕܬܚܒܘܫ ܠܒܐ ܘܫܪ̈ܫܐ ܕܫܪ̈ܝܢܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ[1]܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܚܦܝܼܬ݂ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܲܚ̈ܦܝܵܬ݂ܵܐ ܕܠܸܒܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܚܦܝܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ)

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  1. "Pericardiectomy". Johns Hopkins Medicine. Retrieved 20 Sep 2020.