ܬܐܘܡܐ (ܫܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܬܐܘܡܐ ܐܘ ܬܘܡܐܣ (ܥܒܪܝܬ: תום) ܗܘ ܫܡܐ ܥܒܪܝܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܬܐܡܐ. ܬܐܘܡܐ ܗܘ ܫܡܐ ܐܘܢܓܠܝܐ. ܚܕ ܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܐ ܗܢܐ܀