ܫܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܪ̈ܝܢܐ ܕܦܓܪܐ (ܒܓܘܢܐ ܣܘܡܩܐ)

ܫܪܝܢܐ ܐܒܘܒܐ ܕܕܡܐ ܕܫܢܐ ܕܡܐ ܡܢ ܠܒܐ ܠܡܢܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܓܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܸܪܝܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܪ̈ܝܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܶܪܝܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ)