ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ ܗܢܕܘܝܐ

ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܡܬܪܡܝܐ ܒܓܘܗ ܦܬܝܠܬܐ ܒܢܦܛܐ ܐܘ ܒܡܫܚܐ ܘܠܗܒ ܪܝܫܗ ܠܡܢܗܪܘ܀