ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ ܗܢܕܘܝܐ

ܫܪܓܐ ܕܢܦܛܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܡܬܪܡܝܐ ܒܓܘܗ ܦܬܝܠܬܐ ܒܢܦܛܐ ܐܘ ܒܡܫܚܐ ܘܠܗܒ ܪܝܫܗ ܠܡܢܗܪܘ܀