ܫܥܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܘܠܘܣܝܐܘܡ ܚܫܝܟܐ ܒܫܥܬܐ ܕܐܪܥܐ

ܫܥܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܥܠܡܝܐ ܕܒܗ ܒܪܩܐ ܢܬܩܛܥ ܨܒܝܢܐܝܬ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܕܟܪܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܐܦ ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܕܥܟܝܢ ܠܒܪܩܐ ܒܒܐܬ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܒܝܢܬ ܫܥ̈ܐ ܕ20:30 ܘܕ19:30܀