ܓܪܡܦܝܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܫܢܐ ܕܦܝܠܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܓܪܡܦܝܠܐ

ܓܪܡܦܝܠܐ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܦܝܠܐ ܐܘ ܫܢܐ ܕܦܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܢܐ ܚܘܪܐ ܕܦܝܠܐ ܕܡܬܚܫܚ ܠܥܒܕܐ ܕܡܕܡ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ܀