ܓܪܡܦܝܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܪܡܦܝܠܐ

ܓܪܡܦܝܠܐ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܦܝܠܐ ܐܘ ܫܢܐ ܕܦܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܢܐ ܚܘܪܐ ܕܦܝܠܐ ܕܡܬܚܫܚ ܠܥܒܕܐ ܕܡܕܡ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ܀