ܓܪܡܦܝܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܓܪܡܦܝܠܐ

ܓܪܡܦܝܠܐ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܦܝܠܐ ܐܘ ܫܢܐ ܕܦܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܢܐ ܚܘܪܐ ܕܦܝܠܐ ܕܡܬܚܫܚ ܠܥܒܕܐ ܕܡܕܡ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ܀