ܫܠܦܘܚܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܠܦܘܚܬܐ (5)

ܫܠܦܘܚܬܐ ܐܘ ܡܬܢܬܐ ܗܝ ܩܒܝܐ ܐܘ ܟܝܣܐ ܚܠܒܢܝܐ ܒܓܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܟܪܣܐ ܕܒܗ ܩܒܝܐ ܬܦܫܘܪܬܐ (ܬܝܢ̈ܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܲܠܦܘܼܚܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܲܠܦܘܼܚܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܰܠܦܽܘܚܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܰܠܦܽܘܚ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)