ܫܠܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܠܦ̈ܐ ܕܣܟܝܢ̈ܐ

ܫܠܦܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܠܛܝܫܐ ܘܚܪܝܦܐ ܕܡܐܢܐ ܐܘ ܙܝܢܐ. ܫܠܦܐ ܐܨܛܢܥ ܥܝܕܐܝܬ ܡܢ ܟܐܦܐ ܐܘ ܦܪܙܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܸܠܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܠܦܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܶܠܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܠܦ̈ܶܐ)