ܫܠܡܢܥܣܪ ܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܠܡܢܥܣܪ (ܐܘܟܝܬ "ܣܠܡܢܘ ܒܥܠܝܐ") ܩܕܡܝܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܲܠܡܵܢܸܥܣܲܪ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܰܠܡܳܢܶܥܣܰܪ ܩܰܕ̄ܡܳܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )