Jump to content

ܫܠܡܐ (ܦܬܓܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܫܠܡܐ ܦܬܓܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܘܕܚܘܒܐ ܘܕܡܪܕܘܬܐ ܕܐܡܪ ܐܢܫ ܠܐܚܪܢܐ ܟܕ ܣܥܪ ܠܗ ܐܘ ܟܬܒ ܠܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܠܵܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܠܵܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܠܳܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܠܳܡ̈ܶܐ)