Jump to content

ܫܚܬܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܚܬܐ

ܫܚܬܐ ܐܘ ܫܚܘܬܐ ܗܝ ܓܘܗ ܕܕܪܥܐ ܐܝܟܐ ܕܕܒܝܩ ܗܘ ܠܟܬܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܚܵܬ݂ܵܐ . ܫܚܘܿܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܚܳܬ̥ܳܐ . ܫܚܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫ̈ܚܰܘܳܬ̥ܳܐ)