ܫܚܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܫܚܘܪܬܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܫܚܘܪܐ

ܫܚܘܪܐ ܐܘ ܫܚܘܪܬܐ ܐܘ ܦܚܡܐ ܩܛܥ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܩܝܣ̈ܐ ܕܝܩܝܕܝܢ ܠܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܡܘܩܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܪܝܢ ܫܠܗܒܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܚܘܿܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܚܘܿܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܚܽܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܚܽܘܪ̈ܶܐ)