Jump to content

ܫܘܫܡܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܫܡܢܐ

ܫܘܫܡܢܐ ܐܢܬܬܗ ܫܘܫܡܢܝܬܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܫܟܘܢܐ ܐܢܬܬܗ ܫܟܘܢܝܬܐ) ܗܘ ܪܚܫܐ ܕܚܝܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܘܫܡܵܢܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢܵܐ . ܫܵܘܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܵܘܫ̈ܡܵܢܹܐ . ܫܘܿܫ̈ܡܵܢܹܐ . ܫܵܘܫܡܵܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܰܘܫܡܳܢܳܐ . ܫܰܘܫܡܳܢܺܝܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܰܘܫ̈ܡܳܢܶܐ . ܫܰܘܫܡܳܢ̈ܝܳܬܳܐ)