ܫܘܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܘܪܬܐ
Ombelico it.jpg

ܫܘܪܬܐ ܐܘ ܫܘܪܐ ܐܘ ܫܪܐ ܐܘ ܫܪܬܐ ܚܘܛܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܟܪܣܐ. ܐܦ ܗܝ ܚܘܛܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܒܡܢܬܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܕܘܢܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܘܼܪܬ݂ܵܐ . ܫܘܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܘܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܽܘܪܬ̥ܳܐ . ܫܽܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܽܘܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)