ܫܘܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪܬܐ

ܫܘܪܬܐ ܐܘ ܫܘܪܐ ܐܘ ܫܪܐ ܐܘ ܫܪܬܐ ܚܘܛܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܟܪܣܐ. ܐܦ ܗܝ ܚܘܛܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܒܡܢܬܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܕܘܢܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܘܼܪܬ݂ܵܐ . ܫܘܼܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܘܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܽܘܪܬ̥ܳܐ . ܫܽܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܽܘܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)