ܫܘܪܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܫܘܪܡܐ (Rectum) ܘܕܛܝܙܐ

ܫܘܪܡܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܥܝܐ ܥܒܝܐ ܕܢܫܠܡ ܠܘܬ ܛܝܙܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܘܼܪܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܘܼܪ̈ܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܽܘܪܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܽܘܪ̈ܡܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]