ܪܚܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܚܝܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܪܚܝܐ ܗܝ ܡܐܢܐ ܕܛܚܢܝܢ ܒܗ ܚܛ̈ܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܪܚܝܐ ܟܐܦܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܝ ܐܕܫܐ ܥܬܝܩܐ ܘܫܪܫܝܐ ܕܪܚܝܐ ܒܥܬܝܩܐ. ܪܚܝܐ ܟܐܦܝܬܐ ܐܒܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܚܢ̈ܐ܀

ܪܚܝܐ ܡܝܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܝ ܪܚܝܐ ܕܐܦܠܚ ܡܝ̈ܐ ܠܛܚܢܐ܀

ܪܚܝܐ ܘܪܚܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܝ ܪܚܝܐ ܕܐܦܠܚ ܪܘܚܐ ܠܛܚܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܲܚܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܚܲܝܵܐ . ܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܰܚܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܚܰܘܳܬ̥ܳܐ)