ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܒܝܬ ܕܘܝܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܬ ܕܘܝܕ

ܡܪܝ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܢܝܬܐ ܡܢ 1989 ܠ2003. ܐܬܝܠܕ ܒܡܘܨܠ (ܢܢܘܐ) ܒ17 ܢܝܣܢ ܒܫܢܬ 1922 ܠܒܝܬܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܩܪܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܗ ܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1957. ܘܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܢܝܬܐ ܒ1989܀

ܡܝܬ ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܒܒܝܪܘܬ ܒ7 ܬܡܘܙ 2003܀