ܪܘܡܪܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܪܘܡܪܡܐ ܗܘ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ܀

ܡ̈ܠܐ[ܫܚܠܦ]

ܩܐ ܪܘܡܪܡܐ ܕܫܡܐ ܪܡܐ
ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪ ܟܠܚ ܒܫܠܡܐ
ܗܝ ܕܗܘܐ ܠܗ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ
ܩܐ ܐܝܩܪܐ ܕܐܒܗܬܢ
ܐܢܝ ܕܦܪܣܠܗܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
ܐܢܝ ܕܡܗܘܪܝܐ ܠܗܘܢ ܐܗ ܒܪܢܫܘܬܐ
ܕܥܡܪܐ ܗܘܐ ܒܫܠܡܐ ܗܠ ܐܒܕܘܬܐ
ܕܚܝܘܗ ܥܒܪܝ ܗܘܘ ܒܪܘܚܢܝܘܬܐ
ܕܝܪܡܐ ܗܘܐ ܒܡܪܝܐ ܓܘ ܥܠܝܘܬܐ܀