Jump to content

ܢܨܒܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܢܨܒܬܐ ܐܘ ܝܥܝܬܐ ܗܝ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܕܪܒܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܦܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܘܡ̈ܝܐ܁ ܢ̈ܨܒܬܐ ܚ̈ܝܢ ܒܐܪܥܐ ܘܒܡ̈ܝܐ܁ ܐܝܬ ܩܠܝܠ ܢ̈ܨܒܬܐ ܕܐ̈ܟܠܢ ܠܚ̈ܝܘܬܐ܀