ܪܒܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܪܒܝܬܐ ܗܘ ܗܢܝܢܐ ܕܢܣܒ ܡܘܙܦܢܐ ܥܠ ܝܙܘܦܐ ܥܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܟܣܦܐ ܕܐܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܒܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܒܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܶܒܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܶܒܝܳܬ̥ܳܐ)