ܗܢܝܢܐ (ܡܡܫܚܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܢܝܢܐ ܐܘ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘ ܩܢܝܢܐ ܢܐܬܐ ܥܠ ܟܠ ܝܙܦܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܸܢܝܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܸܢܝܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܶܢܝܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܶܢܝܳܢ̈ܶܐ)