Jump to content

ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ ܐܘ ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܐܘ ܓܪܡܛܝܩܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: γραμματικὴ τέχνη) ܗܘ ܝܘܠܦܢ ܕܡܡܠܠܐ ܘܟܬܝܒܬܐ ܒܠܫܢܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ܀