ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ ܐܘ ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܐܘ ܓܪܡܛܝܩܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: γραμματικὴ τέχνη) ܗܘ ܝܘܠܦܢ ܕܡܡܠܠܐ ܘܟܬܝܒܬܐ ܒܠܫܢܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ܀