ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܠܥܙܐ ܐܘ ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ ܐܘ ܓܪܡܛܝܩܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: γραμματικὴ τέχνη) ܗܘ ܝܘܠܦܢ ܕܡܡܠܠܐ ܘܟܬܝܒܬܐ ܒܠܫܢܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ܀