ܩܠܒܐ:ܫܠܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


Welcome to the Classical Syriac Wikipedia


ܗܫܐ ܐܝܬ 1,763 ܡܓܠ̈ܝܢ