ܩܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܛܐ ܚܘܪܐ.

ܩܛܐ ܐܘ ܫܘܪܢܐ (ܫܡܐ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Felis catus) ܗܘ ܚܝܐ ܫܢܢܐ ܡܢ ܬܓܡܐ ܕܒܙܝܬܐ܀