ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܐܣܦܢܐܝܬ: Provincia de Concepción) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܫܝܠܝ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]