ܨܨܐ (ܨܢܥܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܕ̈ܫܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܨܨ̈ܐ

ܨܨܐ ܗܘ ܩܛܥܐ ܚܪܝܦܐ ܕܦܪܙܠܐ ܠܡܣܟܟ ܡܕܡ ܒܡܕܡ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܸܨܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܸܨܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܶܨܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܶܨ̈ܶܐ)