ܨܡܘܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܡܘܪܬܐ ܕܢܡܪܐ

ܨܡܘܪܬܐ ܗܝ ܢܝܒܐ ܐܪܝܟܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܕܒܗ ܬܢܓܣ ܠܒܣܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܡܘܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܘܼܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܡܽܘܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܽܘܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)