ܦܓܘܕܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܐ

ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܠܓܡܐ ܐܘ ܩܐܡܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܪܡܝܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܠܡܟܒܫܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܪܟܘܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܓ݂ܘܼܕܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܓ݂ܘܼܕ݂ܹ̈ܐ . ܦܓ݂ܘܼ̈ܕ݂ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܓ̥ܽܘܕܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܓ̥ܽܘܕ̈ܶܐ)