ܥܩܪܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܩܪܒ ܥܒܐ ܐܣܝܝܬܐ (Heterometrus laoticus)

ܥܩܪܒܐ (ܫܡܐ ܡܕܥܢܝܐ Scorpio) ܗܝ ܣܕܪܐ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܦܩܪ̈ܬܢܝܬܐ ܡܬܒܝܬ ܠܛܝܦܐ ܓܘܓܝ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܡܢܐ ܪ̈ܓܠܝܢ܀