Jump to content

ܓܘܓܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܘܓܝ

ܓܘܓܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܓܝ̈܆ ܣܘܕܐܝܬ ܙܵܩܸܪ\ܙܵܩܪܵܐ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܐܘ ܥܵܙܠܵܐ ܟܘܼܫܹ̈ܐ ܐܘ ܩܘܬܝ) ܗܝ ܚܝܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܡܢܐ ܪ̈ܓܠܝܢ. ܬܙܩܘܪ ܢܘܠܐ ܚܝܠܬܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܘܵܓܲܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܵܓܲܝ̈)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܘܳܓ̥ܰܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܳܓ̥ܰܝ̈)